Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r.

Thursday, October 7, 2021

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 7 października 2021 r.

 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r., z 18 listopada 2021 r. na 25 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi