Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Wednesday, November 10, 2021

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej „Akcje serii C”) Spółki oznaczonych kodem PLPHN0000014 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

- Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje serii C nabywane były w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości S.A., dawnej Intraco S.A., dawnej Budexpo sp. z o.o. oraz Dalmor S.A., którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy z dn. 31 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (obecnie Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników) przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Termin na realizację uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki upłynął z dniem 11 października 2021 r.

Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu akcji objętych wnioskiem wyniesie 51.217.313 szt.

W złożonym wniosku, jako proponowana data wprowadzenia Akcji serii C do obrotu giełdowego, podany został termin 29 listopada 2021 r.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi