Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Wednesday, December 1, 2021

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") Uchwały nr 1196/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 3 grudnia 2021 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 25 018 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu giełdowego z dniem 3 grudnia 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 grudnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014.

Akcje Serii C Spółki zostały wyemitowane na podstawie:

- Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda

oraz

- Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C wyemitowane na podstawie ww. uchwał nabywane były w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości S.A., dawnej Intraco S.A., dawnej Budexpo sp. z o.o. oraz DALMOR S.A., którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy z dnia 31 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (obecnie Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników) przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż termin na realizację uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki upłynął z dniem 11 października 2021 r., a tym samym zakończył się proces warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego na podstawie wskazanych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu Akcji Serii C Spółki, wyniesie 51 217 313.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi