Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy intencyjnej w zakresie najmu w SKYSAWA

Wednesday, December 22, 2021

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy intencyjnej w zakresie najmu w SKYSAWA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka" lub „Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 1”) zawarła umowę intencyjną w zakresie zawarcia umowy najmu („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest intencja zawarcia, po uzyskaniu przez każdą ze stron Umowy wymaganych zgód korporacyjnych, w terminie do 24 stycznia 2022 r., m.in. umowy najmu dotyczącej wynajmu całości powierzchni w kompleksie SKYSAWA (łącznie ok. 35 tys. mkw.) należącym do grupy kapitałowej Emitenta, położonym w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36.

Druga strona Umowy nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 1 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta lub PHN SPV 1.

Informacja o zawarciu powyższej Umowy, w ocenie Spółki, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach umowy najmu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi